270;280;275;285;290;DP-A;B;SP;DP-C;D;E

4251 - PRISIONEIRO INX 3/8 Pol-16UNC (84,6MM) ALONG.2 RABETA

REF: 4251