(3851857)

548 - VELA CHAMPION RV12YC 3.0;5.0F;5.0GM;5.7;7.4;8.2

REF: 548